Historia przedszkola

Przedszkole Publiczne w Skrbeńsku zostało założone w roku 1927 jako „Ochronka”. Na początku mieściło się ono na poddaszu budynku szkolnego. Uczęszczały do niej dzieci w wieku 3-6 lat. Pierwszą „Ochroniarką” została Arłamowska Maria, której miejsce w 1934r. zajęła Matylda Zającówna, a po niej obowiązki ochronki przejęła Aniela Orlicka, która pracowała tam aż do wybuchu wojny w 1939r. W czasie wojny ochronki w Skrbeńsku nie było. Po wyzwoleniu w 1945r. do pracy jako wychowawczyni przedszkola zatrudniła się Anna Macurzanka. Do 1957r. obowiązki wychowawcy i kierownika przedszkola pełniło jeszcze kilka osób, ale każda z nich pracowała tylko niedługi okres czasu.
Od 1957r. do 1979r. dyrektorem przedszkola była Róża Ogrodzka. W tym czasie w Skrbeńsku funkcjonowały 3 oddziały, ponieważ ze względu na rozbudowę gołkowickiego przedszkola dzieci z sąsiedniej wsi chodziły do przedszkola w Skrbeńsku. Przedszkolakami opiekowały się następujące nauczycielki: Jadwiga Wacławiec i Urszula Burczy.
1 pażdziernika 1979r., po odejściu dyrektor Grodzkiej zastąpiła ją Jadwiga Kowalska, która była dyrektorką przedszkola gołkowicko-skrbeńskiego do 1981r.
Nowy rok szkolny 1981/82 przyniósł kolejne zmiany. Przedszkolaki z Gołkowic wróciły do nowego przedszkola we własnej wsi, a przedszkole w Skrbeńsku pozyskało nową dyrektorkę, która została Urszula Sosna. Przedszkole w tym czasie było 5-godzinne i uczęszczały do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a dyrektorka jednocześnie pełniła obowiązki nauczycielki wychowania przedszkolnego. Personel obsługi stanowiła kucharka Helena Dworok do 1993r. a po jej przejściu na emeryturę przyjęto do pracy Kornelię Twardzik. Dbałością o czystość w przedszkolu od 1986r. zajmowała się sprzątaczka Anna Parma. Obydwie panie były absolwentkami przedszkola w Skrbeńsku.
31 grudnia 2003r., po 30 latach pracy pedagogicznej Urszula Sosna przeszła na zasłużżoną emeryturę. Jakiś czas po niej na emeryturę przeszły Kornelia Twardzik, a później Anna Parma.
1 stycznia 2004r. obowiązki dyrektora przedszkola objęła Jolanta Uherek a we wrześniu 2004r. do pracy w charakterze nauczycielki wychowania przedszkolnego zatrudniona została Joanna Wodecka obecnie Krentusz.
We wrześniu 2009r. przedszkole oraz szkoła podstawowa zostały połączone i tworzą Zespól Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku, którego dyrektorem została Jolanta Uherek. Od września w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego została zatrudniona Anna Prochasek.

W drodze do nadania imienia

PRzedszkoleW roku 2007przedszkole osiągnęło wiek aż 80 lat. Już na pierwszej radzie pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2006/2007 wspólnie zastanawiano się, jak uczcić tak ważny jubileusz i to, że nasze przedszkole jest najstarsze w gminie. I tak narodził się pomysł nadania placówce imienia, a z nim wątpliwości „czy tak małe przedszkole i tak nieliczne grono pedagogiczne udźwignie ciężar związany z realizacją pomysłu, z włączeniem do niego rodziców, z pokonaniem wszystkich procedur”?
Mimo wszystko rozpoczęto poszukiwanie postaci, która mogłaby być wzorem dla dzieci, ideałem wychowawczym dla nauczycieli i rodziców a jednocześnie odzwierciedlałaby swoim życiem specyfikę naszego „starego, małego, rodzinnego” przedszkola. W poszukiwaniu ideału wychowawczego trafilyśmy na postać Janusza Korczaka - wspaniałego człowieka, „Starego Doktora”, który podkreślał, i? „dziecko jest, a nie będzie człowiekiem”.
Przemyślenia i refleksje nad jego postacią pozwoliły uznać Janusza Korczaka za wspaniały wzór do naśladowania.
Ostatecznie o wyborze patrona przedszkola zdecydował fakt, że łączy nas zasada: dla Korczaka i dla nas najważniejsze jest dziecko.
Dla uzyskania wiarygodnej opinii wszystkich rodziców zaproponowane zostało referendum na 15 listopada. Zdecydowana większość głosujących odpowiedziała, że przedszkole powinno mieć patrona i że powinien nim być Janusz Korczak. Na zebraniu z rodzicami w dniu 8.02.2007r. jeszcze raz dokładnie omówione zostały wyniki referendum, Rada Rodziców wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy, a pozostali rodzice przystąpili do planowania działań związanych z połączeniem uroczystości nadania imienia z obchodami 80 - lecia przedszkola.

Przedszkole Przedszkole

Na podstawie referendum oraz podjętych działań, Rada Pedagogiczna podjęła uchwała w sprawie wnioskowania do Rady Gminy o nadanie przedszkolu imienia Janusza Korczaka. W wyniku jednogłośnego poparcia ustalonej kandydatury został złożony wniosek do Rady Gminy w Godowie o nadanie imienia naszemu przedszkolu.
29 marca 2007r. Rada Gminy w Godowie podjęła uchwałę w sprawie nadania Przedszkolu Publicznemu w Skrbeńsku imienia Janusza Korczaka. Wszystkie organy przedszkola przystąpiły do szczegółowego planowania i organizowania uroczystości z tejże okazji.

O nas

Przedszkole jest małą placówką, która mieści się w Skrbeńsku przy ul. Szkolnej 1. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 16.00. W przedszkolu tym znajdują się dwie słoneczne sale dydaktyczne dla dzieci: w jednej dzieci uczą się i bawią, natomiast w drugiej pracują przy stolikach i jedzą. Są one wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, mebelki, kąciki zainteresowań które zabezpieczają aktualne potrzeby dzieci.

Poza nimi w przedszkolu znajduje się jeszcze kuchnia, Łazienka, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia gospodarcze. Za budynkiem przedszkolnym znajduje się ogród, który sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dziecka.
Przedszkole posiada kadrę pedagogiczną z pełnym wykształceniem, na poziomie studiów wyższych, która nadal systematycznie dokształca się oraz pogłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach pedagogicznych. Nauczyciele preferują ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z życzeniami rodziców i wymogami Sanepidu. Kuchnia zapewnia domowe posiłki o trzech stałych porach: śniadanie 9.00, obiad 12.00, podwieczorek 14.00
Priorytetem placówki jest wychowanie dziecka z rozbudowanym poczuciem własnej godności w oparciu o wartości duchowe, tradycje regionalne i przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie.

W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest szereg metod:

  • pedagogika zabawy / zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność/.
  • metoda K. Wlaśnik / Ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni/;
  • metoda K. Orffa i R. Labana / zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej/;
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz /wprowadza ona dzieci w świat znaków i liter/
  • Metoda B. Strauss /aktywne słuchanie muzyki poważnej/

Prowadzone są też zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem programów komputerowych.
Wszystkie dzieci i ich rodzice w razie potrzeby uzyskają fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, udzielaną przez psychologa i logopedę z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.
Ponadto przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe, których rodzaj na początku roku szkolnego jest wybierany przez rodziców. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów z odpowiednim wykształceniem.

do góry