Strona główna/deklaracja-dostepnosci

deklaracja-dostepnosci

Dostępność architektoniczna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrbeńsku

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej i wschodniej -szkoła, północnej-przedszkole. Istnieją dwa dostępne dla uczniów i przedszkolaków wejścia. Do wejścia od strony południowej można wejść bezpośrednio wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu, przed pozostałymi są schody. Wejściem od strony południowej wyposażonym w dzwonek wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W szkole istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem prowadzącym do starej części szkoły, oraz piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Stary budynek szkoły jest połączony z nowym budynkiem. W starym budynku znajduje się przedszkole i pracownia informatyczno-techniczna. Sala gimnastyczna jest dostępna poprzez pochylnię wejście od strony zachodniej, z budynku szkoły oraz części wschodniej.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Szkoła dysponuje pochylnią umożliwiającą wejście (wyjście) do sali gimnastycznej, platformami (windami) umożliwiającymi wejście (wyjście) z poziomu sali gimnastycznej do budynku szkoły na piersze piętro oraz wejście (wyjście) od strony przedszkola do sali gimnastycznej , nie dysponuje  pętlami komunikacyjnymi itp.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Szkoła dysponuje dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych na parkingu dolnym.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

INFORMACJA O ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W SKRBEŃSKU W TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA - ETR (EASY TO READ)

INFORMACJA O ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W SKRBEŃSKU.

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.
 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

UDOGODNIENIA

 1. Przejście do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 2. Przejście do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 3. Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 4. Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 5. Przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.

Wyłączenia

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Uherek.
 • E-mail: zspskrbensko@zspskrbensko.edu.godow.pl
 • Telefon: +48324727507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Język migowy

Dodatkowe informacje w języku migowym dostępne są po kliknięciu w link.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku
 • Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku ul.Szkolna 1 44-341
 • E-mail: zspskrbensko@zspskrbensko.edu.godow.pl
 • Telefon: +48324727507

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z wynikami achecker_2020-03-31 242.41KB pobierz Plik: Raport z wynikami achecker_2020-03-31
pdf Raport z wynikami achecker_2021-03-11 84.04KB pobierz Plik: Raport z wynikami achecker_2021-03-11
do góry