RODO

Klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrbeńsku informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrbeńsku w imieniu którego zarządzającym jest Dyrektor.
  Adres Administratora: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrbeńsku, 44-341 Skrbeńsko ul. Szkolna 1, tel. 32 47 27 507, e-mail:
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • e-mail:
  • pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  1. w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;
  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
  3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm. ).
 5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2.
Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx klauzula_dla_kontrahentów 12.75KB pobierz Plik: klauzula_dla_kontrahentów
docx klauzula_dla_pracownikow 14.11KB pobierz Plik: klauzula_dla_pracownikow
docx klauzula_dla_uczniow_rodzicow_opiekunow. 15.97KB pobierz Plik: klauzula_dla_uczniow_rodzicow_opiekunow.
docx klauzula_monitoring 14.33KB pobierz Plik: klauzula_monitoring
docx rekrutacja_pracownikow 16.66KB pobierz Plik: rekrutacja_pracownikow
do góry