Strona główna/menu-podmiotowe/Tłumacz Języka Migowego

Tłumacz Języka Migowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM
W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209 poz.1243 z 2011 r.), Urząd
Gminy Godów informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w
komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme, w kontaktach z organami administracji
publicznej mają prawo do:
1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą
niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji
publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
- korzystanie z poczty elektronicznej,
- przesyłanie faksów,
- korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
3) świadczenia w postaci usług tłumacza:
- polskiego języka migowego PJM,
- systemu językowo-migowego SJM,
- sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
UWAGA!
Zasady korzystania z pośrednictwa tłumacza podane zostaną do wiadomości po wejściu w życie
aktów wykonawczych do w/w ustawy, umożliwiających realizację przedmiotowego świadczenia.
Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest
zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Godowie ul. 1 Maja 53 , gdzie pomocy w
tłumaczeniu udzieli przeszkolony pracownik - Pani Monika Wojtek .
Zgłoszenia można dokonywać w następujących formach:
- e-mailem na adres gmina@godow.pl
- faxem na nr 32 47 65 100 wew. 38,
- telefonicznie na nr 32 47 65 100 wew.22 ,
- drogą pocztową

do góry