Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/Informacje/Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa prowadzi następujące rejestry:

 • Księga Ewidwncji Dzieci
 • Księga Uczniów
 • Arkusze Ocen Uczniów
 • Księgi Inwentarzowe
 • Akta Osobowe Pracowników Szkoły
 • Rejestr zaświadczeń wydanych pracownikom
 • Rejestr zaświadczeń wydanych uczniom
 • Rejestr delegacji Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr rozrachunku świadectw Informacje o danych zawartych w powyższych rejestrach i ewidencjach można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Kancelaria czynna codziennie w godzinach od 7.00 - 15.00.

Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych przetwarzanych.

 1. Dziennik lekcyjny
 2. Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Dziennik indywidualnego nauczania
 4. Dziennik zajęć pozalekcyjnych
 5. Dziennik zajęć dodatkowych
 6. Dzienniki wychowawcy świetlicy
 7. Karta zapisu dziecka do świetlicy
 8. Dziennik pedagoga
 9. Dokumentacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej (opinie, orzeczenia)
 10. Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli
 11. Kadry - akta osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych, dokumentacja kadrowo-płacowa
 12. Protokoły Rady Pedagogicznej
 13. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
 14. Umowy zlecenia
 15. Dokumentacja wypadków pracowników
 16. Dokumentacja Funduszu Świadczeń Socjalnych
 17. Arkusz ocen
 18. Księga uczniów
 19. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 20. Dokumentacja wycieczek
 21. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i zaświadczeń OKE
 22. Dokumentacja ubezpieczeń uczniów
 23. Dokumentacja wypadków uczniów
 24. Dokumentacja z OPS - zwolnienia z opłat za żywienie
 25. Dokumentacja zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
 26. Wyprawka szkolna
 27. Wnioski rodziców o naukę religii lub etyki
 28. Monitoring wizyjny na terenie szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 10:27
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-09 16:01
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
12
do góry